wwwroot has not this config: https://www.balongbaobiao.com/anli/xian/